Chcesz realizować kontrakty budowlane za granicą?

Aktualności

Wszystko, co musisz wiedzieć o delegowaniu pracowników!

02.09.2014
Wszystko, co musisz wiedzieć o delegowaniu pracowników!

10 pytań. 10 prostych odpowiedzi.

Utrzymująca się kiepska sytuacja w branży budowlanej motywuje właścicieli firm do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, które zapewnią stabilność finansową i pomogą przetrwać na rynku. Jednym z takich rozwiązań jest delegowanie pracowników do świadczenia usług na terenie krajów UE. Wiele polskich firm wykorzystało już możliwość, jaką daje przynależność Polski do struktur unijnych i eksportuje swoje usługi do takich krajów jak Francja, Belgia czy Niemcy. Dzięki temu zdobywają cenne doświadczenie, poznają nowe rynki, a przede wszystkim, cieszą się płynnością finansową i regularnością zleceń.Wciąż wątpisz w korzyści, jakie płyną z eksportu usług? A może nie wiesz, od czego zacząć przygotowania do delegowania pracowników?

Oto niezbędne informacje, które ułatwią Ci podjęcie decyzji na TAK!


1. Czym jest eksport usług budowlanych?
  Eksport usług budowlanych wewnątrz UE polega na świadczeniu usług na terenie jednego z krajów członkowskich innym niż kraj, w którym firma posiada swoją główną siedzibę. Eksport usług ma charakter tymczasowy i jest możliwy dzięki delegowaniu pracowników do pracy za granicą.

2. Co oznacza pojęcie “delegowanie” i kiedy mamy do czynienia z delegowaniem pracowników?
  Oddelegowanie to wysłanie pracownika do wykonania określonej usługi budowlanej za granicą. Jest możliwe dzięki swobodzie przepływu pracowników, która stanowi jedną z podstawowych zasad obowiązujących w UE. Ma charakter tymczasowy i po zakończeniu zlecenia pracownik wraca do kraju. Przez cały okres oddelegowania pracownik pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą, a wobec niego znajdują zastosowanie przepisy polskiego prawa pracy (pracodawca zobowiązany jest jednak do przestrzegania lokalnego prawa w zakresie czasu pracy, wynagrodzenia, urlopów wypoczynkowych).

3. Jakie warunki musi spełniać firma, by móc eksportować usługi budowlane wewnątrz UE?
  Firma musi posiadać zarejestrowaną działalność w Polsce i tutaj przede wszystkim realizować zlecenia. Eksport usług jest bowiem świadczeniem wykonywanym tymczasowo i nie może być głównym źródłem utrzymania firmy. Pracodawca, chcąc oddelegować pracowników do pracy za granicą, musi zatrudniać ich na podstawie umowy o pracę. Niedopuszczalne są sytuacje zatrudniania pracowników, wyłącznie celem ich oddelegowania.

4. Jakie dokumenty pracodawca musi przygotować, by legalnie oddelegować swoich pracowników?
  Wszystko zależy od tego, na terenie jakiego kraju pracodawca chce realizować kontrakt. Istnieją jednak pewne podstawowe formalności, które zorganizować należy przed wyjazdem do każdego z krajów UE: a) dokument A1 - wydawany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i poświadcza, że pracownik podlega ubezpieczeniu społecznemu w Polsce, b) EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowotny) uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich.


Maksymalny okres oddelegowania może trwać 24 miesiące, jednak należy pamiętać, że po 183 dniach pracy w danym kraju pracownik powinien w nim płacić podatki. Mówi o tym tzw. zasada 183 dni, którą stosuje się w odniesieniu do oddelegowania celem uniknięcia podwójnego opodatkowania (...).


5. Ile wynosi maksymalny dopuszczalny okres oddelegowania?
  Maksymalny okres oddelegowania może trwać 24 miesiące, jednak należy pamiętać, że po 183 dniach pracy w danym kraju pracownik powinien w nim płacić podatki. Mówi o tym tzw. zasada 183 dni, którą stosuje się w odniesieniu do oddelegowania celem uniknięcia podwójnego opodatkowania. Zasada ta mówi, że jeśli pracownik wykonuje pracę na terenie innego kraju UE przez okres nieprzekraczający 183 dni w danym roku kalendarzowym, to wówczas jego wynagrodzenie podlega opodatkowaniu w Polsce. Powtórne delegowanie do tego samego kraju może nastąpić dopiero po co najmniej 2-miesięcznej przerwie!

6. Czy pracownik oddelegowany za granicę jest ubezpieczony?
  Tak. Pracownik oddelegowany przez cały czas pracy za granicą jest pracownikiem polskiej firmy. Nieprzerwanie podlega więc polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie A1, które zwalnia pracodawcę z rejestracji pracownika w zagranicznej instytucji zabezpieczenia społecznego oraz z opłacania tam składek. Dokument A1 wydawany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

7. Jakie wynagrodzenie otrzymuje pracownik oddelegowany?
  Osoba oddelegowana z ramienia polskiego pracodawcy celem świadczenia usług w innym kraju UE musi otrzymywać wynagrodzenie obowiązujące na terenie kraju przyjmującego. Wynika to z unijnej Dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu. Zgodnie z jej postanowieniami, wysokość wynagrodzenia musi odpowiadać co najmniej minimalnej stawce ustalonej w kraju, w którym pracownik tymczasowo wykonuje pracę.

8. Czy pracownik oddelegowany może korzystać z usług służby zdrowia w kraju przyjmującym?
  Pracownik oddelegowany w celu realizacji zlecenia budowlanego może korzystać ze świadczeń służby zdrowia w kraju oddelegowania. W tym celu przed wyjazdem powinien zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, EKUZ. Karta ta wydawana jest przez właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, po okazaniu formularza A1. Jeżeli pracownik zgłosi się z EKUZ do placówki, w której opieka medyczna jest bezpłatna dla obywateli danego kraju, wówczas będzie mógł bezpłatnie się leczyć, a koszt tych świadczeń będzie zwrócony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy jednak pamiętać, że w wielu placówkach zagranicznych opieka medyczna jest odpłatna. W takim wypadku uzyskanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych nie będzie możliwe nawet wtedy, kiedy pracownik posiada kartę EKUZ.

9. Jakie korzyści daje eksport usług firmie budowlanej?
  Swobodny przepływ pracowników w granicach UE to prawo, z którego firmy budowlane powinny korzystać dla dobra swoich finansów, wizerunku i doświadczenia. Realizacja projektów zagranicznych pozwala osiągnąć większe przychody, niż na rynku rodzimym, co z kolei ma pozytywny wpływ na płynność finansową i rozwój firmy. Nie bez znaczenie jest też fakt zdobycia doświadczenia, które podnosi prestiż firmy. Usługa eksportowa to również dbanie o pracowników, którzy dzięki oddelegowaniu mogą podnieść swoje kwalifikacje i otrzymywać wyższe wynagrodzenie.

10. W jaki sposób pracownik korzysta z tymczasowego oddelegowania?
  Pracownik pozostaje w stosunku pracy z polskim pracodawcą, dzięki czemu jego zatrudnienie jest stabilne. Wszystkie składki są nieprzerwanie opłacane, a po powrocie pracownik ma zapewnioną kontynuację zatrudnienia. Ponadto, tymczasowe oddelegowanie niesie ze sobą korzyści finansowe, ponieważ pracodawca zapewnia pracownikom delegowanym wynagrodzenia zgodnego z obowiązującymi w danym kraju stawkami minimalnymi. Zdobycie doświadczenia, podnoszenie kwalifikacji, praca w międzynarodowym zespole - to dodatkowe korzyści płynące z pracy przy projektach budowalnych podczas zagranicznego delegowania.


Jeśli masz jakieś pytania dotyczące eksportu usług, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na nie i zaproponujemy rozwiązania, które pomogą Twojej firmie rozpocząć realizację kontraktów za granicą!
KFE Holding Sp. z o.o ul.Czerniakowska 71 00-718 Warszawa
Copyright © KomFort 2016
Realizacja: Ideo powered by Edito CMS